Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PRODUCTION MANAGER - 생산 관리자 (Urgent)

 • Hung Yen, Thai Nguyen
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • 2,500 - 3,500 USD
 • Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process
 • 31/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí PRODUCTION MANAGER - 생산 관리자  làm việc tại Nhà máy của 1 Tập đoàn lớn của Hàn Quốc, chuyên tạo khuôn – đùn ép – đúc – sơn – gia công – lắp đặt – thi công các công trình NHÔM định hình.

Mô tả công việc:

 • 사업목표와 연계하여 생산량을 계획하고, 인적/물적 생산적 자원을 관리

Lên kế hoạch số lượng hàng cần sản xuất dựa theo mục tiêu kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực sản xuất ( quản lý con người và cơ sở vật chất)

 • 생산성을 향상하고 원가를 절감하여 회사 이익율 제고에 직접 기여

Nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí giá thành sản xuất, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao lợi ích cho công ty.

 • 주요업무로 생산계획 수립, 원자재 수급관리, 공정관리, 원가관리 등을 수행

Lập Kế hoạch sản xuất, quản lý nguồn cung và cầu nguyên liệu, quản lý quy trình, quản lý chi phí, v.v.

 • 생산계획수립 (생산기획) - Kế hoạch sản xuất

- 사업목표와 연계한 생산계획을 수립하기 위해 영업팀에서 나온 수요예측 및 영업수주에 따른 생산요구량을 파악

Nắm bắt số lượng cần sản xuất dựa theo đơn đặt hàng và dự tính số lượng cần thiết trong phòng kinh doanh để lên kế hoạch sản xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

- 생산요구량에 근거하고 생산의 Capa 분석을 통해서 연간/분기/월 생산계획을 수립

Thiết lập kế hoạch sản xuất hàng năm / hàng quý / hàng tháng bằng cách phân tích năng lực sản xuất dựa trên nhu cầu sản xuất

- 생산계획에 따른 생산인원의 운영계획을 수립

Thiết lập kế hoạch làm việc cho nhân viên sản xuất theo kế hoạch sản xuất

 •  생산실행 및 인원관리 - Thực hiện sản xuất và quản lý nhân sự

수립한 생산계획이 달성될 수 있도록 생산을 실행(제조, 포장 등)하고, 실적을 관리

Tiến hành sản xuất để có thể đạt được kế hoạch sản xuất đã đề ra ( như đóng gói và sản xuất sản phẩm), quản lý thành tích.

 •  원자재 수급관리 - Quản lý cung cấp nguyên liệu

 - 생산계획을 기초로 제품생산에 필요한 원/부자재 소요량을 산출 후, 소요량을 구매부서에 통보하여 적기에 생산에 필요한자재를

 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, sau khi tính toán số lượng nguyên vật liêu, nguyên phụ liệu cần thiết trong sản xuất thì lấy số lượng nguyên liệu cần trong sản xuất và thông báo cho bộ phận mua hàng.

- 공급받을 수 있도록 함. 공급받은 자재는 적정 재고를 항시 유지하여 최적의 생산이 가능하도록 관리

Hàng ngày, Quản lý nguyên liệu được cung cấp để duy trì hàng tồn kho tối ưu mọi lúc để sản xuất tối ưu

 • 공정관리 - Quản lý công đoạn

- 생산요구량을 납기 내 맞출 수 있도록 공장 내 모든 공정을 관리

Quản lý tất cả các công đoạn trong công xưởng để phù hợp với thời gian số lượng hàng cần sản xuất.

 • 원가관리 - Quản lý chi phí

- 정확한 원가구조를 파악하여 제조원가 산출 후, 이를 경영진 및 영업팀에 제공하여 합리적인 의사결정이 될 수 있도록 지원.

Sau khi nắm bắt được cơ cấu giá thành một cách chính xác và giá thành sản phẩm đã được sản xuất thì cung cấp giá thành cho phòng kinh doanh và ban giám đốc để được hỗ trợ đưa ra quyết định một cách hợp lý.

 • 또한 원가절감을 위해 생산활동의 관련자료를 분석하고 개선방안을 제시.

Ngoài ra, phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất và đề xuất các biện pháp cải tiến để giảm chi phí.

Job Requirement

 • 기계 공학 또는 관련 공학을 전공하는 대학 졸업

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí or kỹ thuật liên quan

 • 제조업 생산관리, 공정관리에서 5년 이상 근무 경험

Có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm ở vị trí quản lý sản xuất, quản lý công đoạn trong công ty sản xuất.

 • 한국, 일본 등 외국계 제조업체 생산관리 팀장 경험 선호

Ưa tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý sản xuất ở các nhà sản xuất FDI như Hàn Quốc và Nhật Bản

 • 생산관리 전공자 선호, R&D, 개발팀 경험도 선호

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong phòng phát triển, R&D 

 • 제조업의 생산 부서 생산성 향상을 위한 지표 관리 경험

Có kinh nghiệm quản lý chỉ tiêu để nâng cao sản xuất cho bộ phận sản xuất của công ty.

 • 한국의 제조업체에서 근무했던 경험 선호

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà sản xuất Hàn Quốc

 • 내부, 외부 커뮤니케이션 스킬 (상황에 대한 빠른 이해, 전달력과 실행력)

Có kỹ năng giao tiếp tốt ( có khả năng truyền đạt tốt, hiểu biết nhanh trong các tình huống) 

 • 한국어를 듣고 말할 수있는 능력 좋은

Tiêng Hàn Nghe nói tốt

 • 아는 영어 장점이다

Biết tiêng Anh là 1 lợi thế

 • 하노이에서 셔틀 버스

Có xe đưa đón từ HÀ NỘI

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.